Were you Rushing or Were you dragging?

Were you Rushing or Were you dragging? / 2021
Were you Rushing or Were you dragging? / 2021
Were you Rushing or Were you dragging? / 2021
Were you Rushing or Were you dragging? / 2021
Were you Rushing or Were you dragging? / 2021
Were you Rushing or Were you dragging? / 2021
Were you Rushing or Were you dragging? / 2021
Were you Rushing or Were you dragging? / 2021